Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Som ansatt uansett arbeidsplass, stilles det krav til ditt psykososiale og fysiske arbeidsmiljø. Og du som ansatt har mange rettigheter. Dersom du opplever kritikkverdige forhold, så har du rett til å varsle om dette.

Hva er varsling?

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Hva kan det varsles om?

Det kan varsles om alle typer kritikkverdige forhold. For eksempel:

  • straffbare forhold
  • brudd på lovregulerte forpliktelser
  • brudd på virksomhetens interne retningslinjer
  • brudd på etiske standarder

Arbeidstaker har rett til å varsle

Som arbeidstaker har du rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I noen tilfeller har du også en plikt til å melde ifra. Dette gjelder for eksempel dersom du:

  • blir oppmerksom på feil eller mangler som fører til fare for liv og helse
  • blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen
  • blir syk eller skadet på grunn av forhold på arbeidsplassen

Fremgangsmåte ved varsling

Som arbeidstaker har du rett til å varsle, men loven sier også at fremgangsmåten ved varsling må være forsvarlig. Å varsle kan oppleves som en belastning både for en selv, for arbeidsmiljøet og for den det varsles om. Før man varsler bør man derfor tenke igjennom:

  • Har jeg grunnlag for kritikken?
  • Hvordan bør jeg gå frem?
  • Hvem bør jeg si fra til?

Hvordan?

Varslingen kan skje skriftlig eller muntlig.

For å gjøre det lettere å følge opp varselet, og å holde varsleren informert, oppfordres det til at den som varsler oppgir sin identitet. Dersom arbeidstaker ikke ønsker å stå frem med navn kan det varsles anonymt.

Det er bedre at det varsles anonymt enn at det ikke varsles i det hele tatt.

Til hvem?

Kritikkverdige forhold varsles til verneombud, arbeidsmiljøutvalg eller nærmeste leder med personalansvar, med mindre forholdet knytter seg til denne lederen – i så fall skal det varsles til leders nærmeste overordnede. 

Der arbeidstakers varsel ikke følges opp av den som er varslet kan arbeidstaker varsle videre til nærmeste leders overordnede.

Arbeidstaker har også rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter der man mener at dette er nødvendig.

Vern mot gjengjeldelse

Arbeidstakere som varsler har etter loven vern mot gjengjeldelse. Det vil si arbeidsgiver kan ikke «straffe» den som varsler med oppsigelse eller andre reaksjoner, gitt at arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling har vært forsvarlig.

Mer informasjon?

Du kan lese mer om varsling på Arbeidstilsynets nettsider her, eller i Rett Bemannings HMS-håndbok som er tilgjengelig på nett for alle våre ansatte.

Les mer